Zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

MIA PARTS s.r.o.

so sídlom Smreková 33  97405  Banská Bystrica,  prevádzka : Zvolenská cesta 13 97405 Banská Bystrica
IČO: 47428147
DIČ: SK2023860729
zapísaný v OR Okresného súdu  Banská Bystrica vl.č.24943/S
(ďalej tiež len „predávajúci“)

I. Všeobecné ustanovenia

1) Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „VOP“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.miapartsbb.com (ďalej tiež len „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

2) Všetky zmluvné vzťahy uzavreté prostredníctvom e-shopu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.

3) Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).

4) Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služieb za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.

II. Výklad pojmov

Predávajúci:
MIA PARTS s.r.o.  predajca: Miroslav Korbel
Sídlo: Smreková 33 Banská Bystrica
Prevádzka: Zvolenská cesta 13 Banská Bystrica
IČO: 47428147
IČ DPH: SK2023860729
E-mail: miaparts1@gmail.com, mirecmk23@gmail.com
URL: www.miapartsbb.com

Kupujúci:
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar:
všetky produkty uvedené na webovej stránke www.miapartsbb.com. ktoré sú určené k predaju pre kupujúceho.

Objednávka:
vyplnenie objednávacieho formulára (Objednávka) prostredníctvom webovej stránky predávajúceho.
Vyplnená a odoslaná objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva:
kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov súvisiacich s odoslaním tovaru. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom odoslania objednávky prostredníctvom internetového portálu „www.miapartsbb.com     

 III. Objednanie tovaru        

1) Kupujúci je pre účely nákupu tovaru predávaného prostredníctvom internetového portálu www.miapartsbb.com povinný riadne vyplniť objednávací formulár a spôsob dopravy(ďalej tiež len „objednávka“). Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť všetky požadované údaje, o ktorých prehlasuje, že sú pravdivé. V prípade, ak sa preukáže, že ním uvedené údaje sa nezakladajú na pravde, znáša všetku škodu vzniknutú v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov.

2) K objednaniu tovaru dochádza vyplnením a odoslaním objednávky na internetovom portáli predávajúceho, v ktorom kupujúci uvedie: názov, MTT alebo JKPOV (označenie), resp. iné príslušné označenie tovaru a jeho požadované množstvo v príslušnej mernej jednotke (obvykle ks alebo bm).

3) Pri vypĺňaní objednávky je ďalej kupujúci povinný uviesť kontaktné údaje, spôsob odberu / dopravy podľa dostupných možností a spôsob platby. Následne, pred odoslaním objednávky, je kupujúci povinný skontrolovať správnosť údajov. Odoslaním objednávky kupujúcim dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a tým k príprave a expedícii objednaného tovaru.

 

IV. Doprava a platba

4) Dodávka tovaru na základe odoslanej objednávky kupujúcim je vybavovaná v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Objednaný tovar sa predávajúci zaväzuje:

I

- odoslať kupujúcemu do 3 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s uvedenou platobnou podmienkou na dobierku.
- odoslať kupujúcemu do 3 pracovných dní od obdržania úhrady za objednaný tovar pri platobnej podmienke na platbu vopred a pri dodacej podmienke s prepravou ku kupujúcemu.
- odovzdať kupujúcemu do 3 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy v predajni predávajúceho, ak bola dodacia a platobná podmienka dohodnutá na osobný odber v predajni a platba v hotovosti.
- odovzdať kupujúcemu do 3 pracovných dní v predajni predávajúceho od obdržania úhrady za objednaný tovar pri dodacej podmienke osobný odber v predajni a platobnej podmienke platba vopred na bankový účet.
Uvedené lehoty je predávajúci oprávnený predĺžiť v prípade, ak objednaný tovar nie je k dispozícii, alebo je na e-shope uvedená iná lehota, kedy bude mať predávajúci tovar na sklade (môže byť tiež uvedená poznámka "na objedn.").
O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho (telefonicky, e-mailom alebo iným vhodným spôsobom.
Oneskorené dodanie zásielky neoprávňuje kupujúceho k odmietnutiu jej prevzatia ani k požadovaniu náhrady za nedodržanie dodacej lehoty.

5) Objednaný tovar bude kupujúcemu doručený prostredníctvom kuriéra prepravnej služby, Slovak Parcel Service s.r.o. (SPS), alebo Slovenskou poštou, ak nebude kupujúcim uvedené inak. V prípade záujmu kupujúceho o dodanie tovaru iným spôsobom, resp. iným doručovateľom, je povinný túto skutočnosť uviesť do e-mailu dodávateľa pri odosielaní objednávky. Tovar bude odoslaný na adresu dodania, ktorú uvedie kupujúci v objednávke.
Expedícia tovaru je realizovaná obvykle ešte v deň prijatia objednávky, avšak najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. (pokiaľ je objednaný tovar na sklade - v opačnom prípade je tovar expedovaný v lehote podľa dohovoru predávajúceho s kupujúcim). Všetky potrebné informácie ohľadom cien dopravy nájdete na našej webovej stránke časti "Doprava a platba".

6) Predávajúci neručí za riziko poškodenia zásielky počas prepravy. V prípade poškodenia zásielky počas prepravy je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u doručovacej spoločnosti. Predávajúci znáša riziko poškodenia alebo straty tovaru do okamihu jeho odovzdania doručovateľovi. Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. V prípade, ak tak neučiní, zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto konaním predávajúcemu vznikne. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a prípadné poškodenie tovaru. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať obsah zásielky, či zodpovedná svojou povahou objednávke, prípadne či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád je kupujúci povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať predávajúceho. Ak tak neučiní do troch pracovných dní od doručenia tovaru, má sa za to, že tovar bol doručený bez vád. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu z titulu nemožnosti dodania objednaného tovaru.

7) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar cenu uvedenú v e-shope v čase nákupu vrátane prepravných nákladov. Odoslaním objednávky je predávajúci viazaný ponukou a cenou tovaru, ak nie je vymienené inak a to až do okamihu doručenia objednaného tovaru kupujúcemu. Ceny tovaru a dopravy sú uvádzané BEZ DPH (20%).

8) Kupujúci je povinný zaplatiť cenu tovaru a prepravných nákladov podľa spôsobu platby uvedeného v objednávke.

9) V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim zaslanej na dobierku, je predávajúci oprávnený navýšiť cenu ďalšej objednávky o náklady a vzniknutú škodu súvisiacu s neprevzatou zásielkou.

V. Zodpovednosť za vady, reklamácie, záruka

1) Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2) Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými na tovare, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného žiarenia alebo mrazu, pôsobením poveternostných vplyvov, vplyvov okolia a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

3) Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru, záručný list
(v prípade, že je k tovaru dodaný) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru predávajúcemu. Kupujúci je povinný odovzdať tovar predávajúcemu. V prípade zasielania tovaru je kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy a tovar odoslať na predajné miesto predávajúceho (prevádzku). Zásielky na dobierku nebudú prijaté.

4) Predávajúci je povinný vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu, namiesto odstránenia vady je predávajúci oprávnený vymeniť vadný tovar. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru. Ak odstránenie vady tovaru nie je možné, má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy.

5) V prípade, že predávajúci zistí, že reklamovaný tovar nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre akceptovanie reklamácie, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný tovar bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) Od kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený odstúpiť, pokiaľ objednaný tovar nebol zaslaný na expedíciu – storno objednávky. Storno objednávky je možné vykonať zaslaním e-mailu s predmetom „Storno objednávky“ na e-mail: miaparts1@gmail.com alebo mirecmk23@gmail.com. Kupujúci je povinný v tomto e-maily uviesť číslo a dátum vystavenia stornovanej objednávky (faktúry). Storno objednávky je možné vykonať len do doby expedície tovaru.
Po úspešnom prijatí e-mailu o storne objednávky bude kupujúcemu zaslané oznámenie o vykonaní storna objednávky (e-mailom / telefonicky), čím dochádza k akceptácii storna objednávky predávajúcim. Ak kupujúcemu nebude zaslaný e-mail o akceptácii storna objednávky predávajúcim do 2 pracovných dní, má sa za to, že objednaný tovar bol zaslaný na expedíciu.

2) Kupujúci je ďalej oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 (siedmich) pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade takéhoto odstúpenia do zmluvy je kupujúci povinný v tejto lehote vrátiť tovar spolu s dokladom o jeho kúpe predávajúcemu. Tovar je kupujúci povinný vrátiť na prevádzku predávajúceho.

3) Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar kompletný, v pôvodnom stave a balení, vrátane originálnych obalov; nesmie javiť známky opotrebenia opotrebenia, či používania, nesmie byť akokoľvek poškodený.
V prípade, ak tovar pri vrátení predávajúcemu nesplní vyššie uvedené podmienky, zodpovedá kupujúci za takto spôsobenú škodu na tovare v celom rozsahu. Náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša kupujúci.

4) Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ak:
- kupujúci neuhradí do 7 dní cenu za tovar na účet predávajúceho pri platobnej podmienke na platbu vopred na bankový účet. Uhradením sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet predávajúceho,
- kupujúci neprevezme tovar v predajnom mieste do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy pri podmienke osobný odber v predajni a platba v hotovosti,
- kupujúci neprevezme tovar v predajnom mieste do 30 dní od dňa, kedy predávajúci obdrží úhradu faktúry od kupujúceho pri podmienke platby na faktúru a osobnom odbere tovaru v predajni. V uvedených prípadoch je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

5) Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje. Zmluvné strany sú si bez zbytočného odkladu povinné vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.

VII. Ochrana osobných údajov

1) Pre riadne vyplnenie objednávacieho formulára je kupujúci povinný uviesť tieto údaje:
Dodacie údaje: meno a priezvisko, ulicu a popisné číslo, PSČ, mesto (aj krajina ak iná ako Slovenská republika), telefónne číslo a e-mail (platí pre FO ako aj PO).
Fakturačné údaje: názov spoločnosti, IČO, IČ DPH, (ulica a popisné číslo, PSČ, mesto, telefónne číslo a e-mail ak sa tieto líšia od dodacích) (platí pre PO).

2) Tieto údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu medzi ním a predávajúcim. Tieto údaje umožňujú odoslať tovar na požadovanú adresu dodania a vykonať nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby zákazníka.

3) Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a ním oprávnené osoby budú s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, spracúvať a uchovávať osobné údaje uvedené v objednávke a vo všetkých súvisiacich dokumentoch len za účelom na to určeným a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES / EÚ. Kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať a to formou listovej zásielky zaslanej na adresu predávajúceho.

4) Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje kupujúceho žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

5) Predávajúci prehlasuje, že podnikol všetky možné, t.j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Nenesie však zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k údajom jednotlivých užívateľov a/alebo k ich účtom a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Kupujúci prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.

VIII. Záverečné ustanovenia

1) Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky, cenu tovaru a rozsah ním poskytovaných služieb. Zmena je platná a účinná a pre kupujúceho záväzná dňom jej oznámenia. Oznámením sa rozumie uverejnenie na internetovom portáli www.miapartsbb.com. Kupujúci je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok. Pri kúpe tovaru sú pre kupujúceho záväzné VOP platné v čase kúpy tovaru.

2) Ak sa niektorá časť týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, vykladá sa spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými zákonmi tak, aby čo najlepšie zodpovedala pôvodnému zámeru. Zvyšné časti zostávajú platné a účinné v plnom rozsahu.

3) Kupujúci si je vedomý, že k riadnemu objednaniu tovaru z webovej stránky predávajúceho je potrebné pripojenie k sieti internet. Cena za pripojenie nie je zahrnutá v cene tovaru, za jej výšku predávajúci nezodpovedá a je určená poskytovateľom pripojenia.

4) Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

5) Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.

6) Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.

7) Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú tieto VOP platné v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8) Tieto VOP umožňujú kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu.

9) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 30.10.2013. 

Prevádzkovateľ internetového obchodu: MIA PARTS s.r.o. Korbelová Miriama konateľ.

MIA PARTS s.docx (24405)