Ochrana osobných údajov.

01.06.2018 00:00

Ochrana osobných údajov

 

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.miapartsbb.com

MIA PARTS s.r.o.

Sídlo: Smreková 33

IČO: 47428147

DIČ: SK2023860729
 

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.miapartsbb.com

 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

 

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

V.

Zverejnenie údajov

 

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

 

VI.

Podmienky spracúvania

 

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

 

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

 

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
 • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
 • systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona; pri vydaní rozhodnutia
 • podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a
 • vyhodnocovania operácií,
 • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na
 • spracúvanie,
 • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
 • ktoré sú predmetom spracúvania,
 • f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania
 • úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • (2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie
 • vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby,
 • alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 • (3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
 • a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
 • priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho
 • marketingu v poštovom styku, alebo
 • c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho
 • marketingu.
 • (4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u
 • prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods.
 • 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o
 • neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v
 • konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné
 • dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné
 • údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať
 • ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • (5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má
 • právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré
 • by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe
 • úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať
 • prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy
 • spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že
 • rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania
 • a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona.
 • Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú
 • upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci
 • predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie,
 • ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné
 • primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 • (6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 • a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú
 • podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí
 • písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha
 • a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je
 • prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 • c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo
 • zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 • (7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu
 • návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 • (8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže
 • uplatniť zákonný zástupca.16)
 • (9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka
 • osoba.17)
 • § 29
 • Poskytnutie informácií dotknutej osobe
 • (1) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) zákona a ods. 3 až 5 vybaví
 • prevádzkovateľ bezplatne.
 • (2) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona vybaví prevádzkovateľ bezplatne
 • okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov
 • spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie
 • dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.31)
 • 15) § 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 16) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 17) § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 31) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších
 • predpisov.